آخرین نوشته ها

جزئیات حسابتان را فراموش کرده اید؟

شب ها که مستن بچه هایی تشنه میمیرن

دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط

. ⚪ دور میز نشسته اند ،‌ دهانشان بوی دود و الکل ‌می‌دهد ! کاغذپاره هایشان را وسط میز‌ می‌اندازند و چشم به دهان مردی که سر میز نشسته است میدوزند همان که کراواتی قرمز به گردن دارد و پیپ به دهان ! چشم دوخته اند تا ببینند چشمانش به سمت چه کسی میچرخد و

بالا