آخرین نوشته ها

جزئیات حسابتان را فراموش کرده اید؟

اولین باری بود که سوار هواپیما می شدند. چشمان پسر کوچکشان از شدت ذوق برق می زد. در صندلی کنارشان هم یک تازه عروس و داماد بودند که اولین سفر دو نفره شان را تجربه میکردند. همه خودشان را برای یک سفر دلنشین آماده کرده بودند و هیچ کس از سرنوشت خبری نداشت. سرنوشتی که

بالا